7 quyển sách hay về luật đất đai đáng tham khảo

7 quyển sách hay về luật đất đai mang đến những kiến thức pháp luật về đất đai nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết cho các cá nhân, doanh nghiệp để thực thi đúng chính sách, pháp luật trong giao dịch, môi giới, đầu tư kinh doanh.

Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai (Năm 2013)

Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai (Năm 2013)

Lời giới thiệu:

Luật Đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Đây là Luật Đất đai thay thế Luật Đất đai số 13/2003/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.

So với Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 có nhiều quy định mới về quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định về thu hồi, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Bên cạnh đó việc phân định thẩm quyền hành chính và thẩm quyền tư pháp trong giải quyết tranh chấp đất đai được quy định rõ ràng phù hợp với yêu cầu xã hội đang đặt ra.

Việc hiểu và áp dụng các quy định của Luật Đất đai năm 2013 là một vấn đề rất quan trọng. Với ý nghĩa đó, tập thể tác giả đã biên soạn quyển sách:

BÌNH LUẬN KHOA HỌC LUẬT ĐẤT ĐAI (NĂM 2013) và giải thích một cách khoa học về các quy định của Luật Đất đai, đồng thời cũng nêu ra một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật đất đai ở nước ta trong thời gian tới.

Trong quá trình bình luận khó tránh khỏi sự thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến góp ý của bạn đọc để chúng tôi hoàn thiện cuốn sách khi tái bản.

Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành (Theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020)

Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành (Theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020)

Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:

 • Phần thứ nhất. Tra cứu các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
 • Phần thứ hai. Tra cứu các quy định về giao đất, cho thuê đất, thuê mặt nước, chuyển mục đích sử dụng đất;
 •  Phần thứ ba. Tra cứu các quy định về trường hợp thu hồi đất;
 •  Phần thứ tư. Tra cứu các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư;
 • Phần thứ năm. Tra cứu các quy định về điều kiện và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 
 • Phần thứ sáu. Tra cứu các quy định về thời hạn, hạn mức và chế độ sử dụng các loại đất;
 •  Phần thứ bảy. Tra cứu các quy định về điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất;
 • Phần thứ tám. Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Về Đăng Ký Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất, Tài Sản Gắn Liền Với Đất; 
 • Phần thứ chín. Những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản- Nhà Ở Và Đất Đai

Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản- Nhà Ở Và Đất Đai

Thị trường đất đai, nhà ở là thị trường có vị trí và vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nước ta.

Việc xây dựng và ban hành Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ thời gian qua đã có tác dụng tích cực trong việc phát triển và quản lý có hiệu quả thị trường bất động sản, đã góp phần quan trọng vào quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo khả năng thu hút các nguồn vốn đầu tư cho phát triển, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Góp phần phổ biến những kiến thức pháp luật về bất động sản, nhà ở, đất đai nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết cho các cá nhân, doanh nghiệp để thực thi đúng chính sách, pháp luật trong giao dịch, môi giới, đầu tư kinh doanh, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản và phát hành cuốn sách: Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản- Nhà Ở Và Đất Đai.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

 • Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ MÔI GIỚI, ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
 • Phần II. LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
 • Phần III. LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
 • Phần IV. LUẬT NHÀ Ở VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Luật Đất Đai (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018)

Luật Đất Đai (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018)

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được của nông nghiệp, lâm nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta tốn bao công sức và xương máu mới khai thác, bồi bổ, cải tạo và bảo vệ được vốn đất như ngày nay.

Luật Đất Đai được ban hành để nâng cao tinh thần trách nhiệm của mọi tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, đưa việc quản lý và sử dụng đất đai vào quy chế chặt chẽ, khai thác tiềm năng của đất đai một cách hợp lý và có hiệu quả, triệt để tiết kiệm đất, góp phần vào công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công bằng xã hội, từng bước đưa nông nghiệp, lâm nghiệp lên sản xuất lớn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Luật đất đai được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Luật Đất đai & văn bản hướng dẫn thi hành – Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Luật Đất đai & văn bản hướng dẫn thi hành – Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

 • Phần thứ nhất: Luật Đất đai
 • Phần thứ hai: Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
 • Phần thứ ba: Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 • Phần thứ tư: Quy định về thu tiền sử dụng đất và miễn, giảm thuế sử dụng đất
 • Phần thứ năm: Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
 • Phần thứ sáu: Các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai
 • Phần thứ bảy: Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, tiền thuê đất
 • Phần thứ tám: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
 • Phần thứ chín: Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Phần thứ mười: Quy định mới sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

101 Tư Vấn Pháp Luật Thường Thức Về Đất Đai

101 Tư Vấn Pháp Luật Thường Thức Về Đất Đai

Vấn đề đất đai rất phức tạp, luôn là nỗi ưu tư của người dân bởi nó sát sườn với cuộc sống. Vì vậy, ngay từ ngày đầu ra mắt Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính, chúng tôi đã dành 2 trang cho thông tin bất động sản, trong đó có mục Tư vấn, đều đặn ra thường kỳ mỗi số báo. Và đến nay, Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính đã đăng trên 900 tư vấn pháp luật.

Cuốn sách: “101 tư vấn pháp luật thường thức về đất đai” của Luật gia Nguyễn Văn Khôi chắt lọc từ những bài giải đáp về đất đai đã đăng trên chuyên mục này, tác giả đã thực hiện trong suốt thời gian qua.

Cầm cuốn sách dày dặn, khá bao quát về các vấn đề liên quan đến đất đai, phải ghi nhận công sức làm việc bền bỉ, nhẫn nại của tác giả. Từ những khái niệm cơ sở như: “giấy trắng”, “sổ đỏ”, “sổ hồng” đến các vấn đề cơ bản của pháp luật về đất đai đều được tác giả tư vấn: cấp sổ đỏ, giao dịch chuyển nhượng đất, thuế chuyển nhượng đất, thu hồi đất, bồi thường khi thu hồi đất, thừa kế đất đai, chia tài sản là đất khi ly hôn, tranh chấp đất và thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất; khởi kiện ra Tòa và thẩm quyền giải quyết của Tòa án; thi hành bản án của Tòa về tranh chấp đất đai..

Tư Vấn, Phổ Biến Và Áp Dụng Pháp Luật Đất Đai

Tư Vấn, Phổ Biến Và Áp Dụng Pháp Luật Đất Đai

Đất đai và nhà ở là những tài sản cần thiết, có giá trị to lớn và tối quan trọng đối với mỗi một cá nhân, hộ gia đình. Đất đai là vùng đất có ranh giới, vị trí, diện tích cụ thể, có các thuộc tính tương đối ổn định, hoặc có thể thay đổi nhưng có tính chu kỳ, có thể dự đoán được, có ảnh hưởng đến việc sử dụng đất ở hiện tại và tương lai của các yếu tố tự nhiên, kinh tế – xã hội.

Về vai trò của đất đai đã được Karl Marx khẳng định: “Đất đai là tài sản mãi mãi với loài người, là điều kiện để sinh tồn, là điều kiện không thể thiếu được để sản xuất, là tư liệu sản xuất cơ bản trong nông, lâm nghiệp”.

Tại Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu của toàn dân; cá nhân, hộ gia đình và các chủ thể khác được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Còn nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

Với tầm quan trọng của đất đai, nhà ở, nhà nước ta ban hành nhiều văn bản pháp lý khác nhau để điểu chỉnh các vấn đề về quản lý, sở hữu, thực hiện các giao dịch… đối với đất đai, quyền sử dụng đất và nhà ở. Hai văn bản pháp lý quan trọng nhất hiện nay là Luật Đất đai năm 2013 điều chỉnh các vấn đề về đất đai và Luật Nhà ở năm 2014 điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nhà ở.

Nhu cầu tìm hiểu các vấn đề pháp lý về đất đai, nhà ở là nhu cầu chung của mọi người dân trong xã hội. Với phương châm để bạn đọc có thể tiếp cận các kiến thức pháp luật một cách đơn giản, dễ hiểu nhất, nội dung cuốn sách được biên soạn dưới dạng hỏi – đáp về các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai và nhà ở.

Các câu hỏi đáp pháp luật được biên soạn rõ ràng, dễ hiểu và là những vấn đề thường nhận được sự quan tâm của nhiều chủ thể khác nhau trong xã hội.

Nhiều người đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng danh mục:

Người nổi tiếng đọc gì và cách họ chọn sách để đọc Người nổi tiếng đọc gì? Bạn sẽ biết thêm về những cuốn sách yêu thích, thú vị và có ảnh hưởng đến họ nhiều nhất. Elon Musk Chúa Tể…
12 quyển sách hay về thế hệ Z cho bạn cái nhìn tổng thể và thấu hiểu 12 quyển sách hay về thế hệ Z giúp bạn hiểu thêm về một thế hệ đông đảo, đa dạng và khác biệt nhất từ trước đến nay. *…
11 quyển sách kỹ năng sống cho phụ nữ rất thiết thực và hữu ích 11 quyển sách kỹ năng sống cho phụ nữ, giúp phụ nữ trở nên độc lập và linh hoạt hơn trong cuộc sống thường ngày. Phụ Nữ Hiện Đại…
Back to top button