5 cuốn sách hay về công đoàn và quyền của người lao động

5 cuốn sách hay về công đoàn giúp người đọc tìm hiểu về công đoàn, về mục đích và lịch sử, và những quyền của đoàn viên là gì.

Tìm Hiểu Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam – Luật Công Đoàn & Các Văn Bản Hướng Dẫn

Tìm Hiểu Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam – Luật Công Đoàn & Các Văn Bản Hướng Dẫn

Thời gian qua, Bộ Chính trị, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản mới về hướng dẫn Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các chính sách mới dành cho tổ chức công đoàn và người lao động, cụ thể như:

 • Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03-02-2020 Về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII);
 • Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20-02-2020 Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới;
 • Quyết định số 1355/QĐ-TLĐ ngày 01-10-2020 Về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2021.
 • Hướng dẫn số 08/HD-TLĐ ngày 05-08-2020 Quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách:

Tìm Hiểu Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam – Luật Công Đoàn & Các Văn Bản Hướng Dẫn.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

 • Phần thứ nhất. Luật Công đoàn – Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) và văn bản hướng dẫn thi hành
 • Phần thứ hai. Bộ luật Lao động và chính sách tiền lương, trợ cấp dành cho cán bộ công đoàn và người lao động
 • Phần thứ ba. Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn các cấp
 • Phần thứ tư. Công đoàn với quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện văn hóa công sở
 • Phần thứ năm. Đổi mới tổ chức, hoạt động và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công đoàn Việt Nam
 • Phần thứ sáu. Quy định về tài chính công đoàn
 • Phần thứ bảy. Hướng dẫn thi hành luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Chính Sách Khen Thưởng Và Công Tác Công Đoàn Ngành Giáo Dục

Chính Sách Khen Thưởng Và Công Tác Công Đoàn Ngành Giáo Dục

Công tác thi đua, khen thưởng là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác Chính trị được duy trì ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Thông qua thi đua, khen thưởng mà phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của con người và những thành tựu, kinh nghiệm điển hình, khắc phục những khó khăn, hạn chế, thúc đẩy phong trào phát triển đi lên.

Bên cạnh đó, công đoàn là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời, cũng là người tổ chức, vận động công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, và cũng là nơi tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ – công nhân viên chức và người lao động.

Cuốn sách Chính Sách Khen Thưởng Và Công Tác Công Đoàn Ngành Giáo Dục được biên soạn để kịp thời cung cấp những quy định pháp luật mới nhất về chính sách khen thưởng và công đoàn đến với đông đảo đội ngũ giáo viên và người làm công tác công đoàn trong trường học.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

 • Phần I: Quy định mới về công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục
 • Phần II: Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công đoàn trong trường học
 • Phần III: Quy định mới nhất về công tác quản lý cán bộ ngành giáo dục theo bộ luật lao động
 • Phần IV: Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
 • Phần V: Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công tác phụ nữ
 • Phần VI: Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của hội chữ thập đỏ

Cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho Hiệu trưởng trường học, lãnh đạo các cơ sở quản lý giáo dục và tất cả các bạn đọc.

Nghiệp Vụ Công Tác Dành Cho Cán Bộ Công Đoàn Ngành Giáo Dục

Nghiệp Vụ Công Tác Dành Cho Cán Bộ Công Đoàn Ngành Giáo Dục

Nội dung sách gồm các phần chính sau:

 • Phần thứ nhất. Chức năng, nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn và các cấp công đoàn thuộc ngành giáo dục;
 • Phần thứ hai. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tổ chức triển khai hoạt động của công đoàn ngành giáo dục;
 • Phần thứ ba. Hướng dẫn thực hiện tổ chức đại hội, hội nghị, hội thảo;
 • Phần thứ tư. Kỹ năng soạn thảo văn bản dành cho cán bộ công đoàn;
 • Phần thứ năm. Quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức, người lao động thuộc ngành giáo dục;
 • Phần thứ sáu. Hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường;
 • Phần thứ bảy. Công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn trường học;
 • Phần thứ tám. Hướng dẫn quy trình thành lập, tổ chức và hoạt động của ban nữ công trong công đoàn trường học;
 • Phần thứ chín. Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành giáo dục;
 • Phần thứ mười. Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở;
 • Phần thứ mười một. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết và tham giai giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức công đoàn;
 • Phần thứ mười hai. Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn;

Sổ Tay Pháp Luật Dành Cho Cán Bộ Công Đoàn Và Các Chế Độ Chính Sách Mới Đối Với Người Lao Động

Sổ Tay Pháp Luật Dành Cho Cán Bộ Công Đoàn Và Các Chế Độ Chính Sách Mới Đối Với Người Lao Động

Cuốn sách Sổ Tay Pháp Luật Dành Cho Cán Bộ Công Đoàn Và Các Chế Độ Chính Sách Mới Đối Với Người Lao Động được biên soạn nhằm trang bị những kiến thức, nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn đối với cán bộ công đoàn các cấp, giúp cán bộ công đoàn, công đoàn viên hiểu rõ những quy định của pháp luật và nắm vững các hướng dẫn thực hiện mới nhất,

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

 • Phần thứ nhất. Điều lệ Công đoàn và văn bản hướng dẫn thi hành
 • Phần thứ hai. Luật Công đoàn và văn bản hướng dẫn thi hành
 • Phần thứ ba. Hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết khiếu nại tố cáo, tham gia khởi kiện, giải quyết tranh chấp lao động trong các tổ chức công đoàn
 • Phần thứ tư. Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài chính, hướng dẫn thu, chi, quản lý tài chính, công khai tài chính của tổ chức công đoàn
 • Phần thứ năm. Hướng dẫn cụ thể quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn
 • Phần thứ sáu. Chính sách mới nhất về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động.

Tài Liệu Hướng Dẫn Kỹ Năng Công Đoàn Quy Định Về Việc Xếp Lương Đối Với Cán Bộ Công Đoàn Chuyên Trách

Tài Liệu Hướng Dẫn Kỹ Năng Công Đoàn Quy Định Về Việc Xếp Lương Đối Với Cán Bộ Công Đoàn Chuyên Trách

Cuốn sách gồm các phần sau:

 • Phần thứ nhất: Kỹ năng để trở thành cán bộ công đoàn giỏi
 • Phần thứ hai: Công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần XII Công đoàn Việt Nam
 • Phần thứ ba: Quy định mới nhất về tiền lương, trợ cấp, chế độ chi tiêu của người lao động, cán bộ công đoàn
 • Phần thứ tư: Các quy định, hướng dẫn hoạt động mới nhất của Công đoàn
 • Phần thứ năm: Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Công đoàn các cấp năm 2017

Triết Heidegger

Tôi là Triết Heidegger, một người yêu sách cuồng nhiệt và là một blogger thích khám phá những chiều sâu của triết học. Tôi có niềm đam mê học hỏi và khám phá những ý tưởng mới, điều này đã thúc đẩy tôi không ngừng giáo dục bản thân về các chủ đề từ văn hóa, lịch sử, con người và văn học. Khi rảnh rỗi, tôi dành cả ngày tại các thư viện địa phương để đọc tất cả những gì tôi thích. Là một người học suốt đời, tôi luôn tìm kiếm những thử thách mới để mở rộng nền tảng kiến ​​thức của mình hơn nữa.

Nhiều người đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng danh mục:

7 cuốn sách hay về văn hóa giao tiếp trong công việc và đời sống 7 cuốn sách hay về văn hóa giao tiếp chia sẻ các quy tắc và bí quyết giúp bạn giao tiếp một cách văn hóa và hiệu quả nhất.…
11 cuốn sách tặng cho giáo viên vô cùng cảm động và ý nghĩa 11 cuốn sách tặng cho giáo viên vô cùng chân thành và cảm động giúp thay lời muốn nói của người học trò đến với những người thầy, cô…
7 quyển sách hay về hoạt hình đầy thú vị và nhiều thông tin 7 quyển sách hay về hoạt hình giải thích nền tảng, quá trình, lịch sử và kỹ thuật của phim hoạt hình. Cuộc Chiến Disney Cuộc chiến Disney là…
Back to top button